FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Jelen weboldalt (a továbbiakban: a „Weboldal”) a Gorenje Magyarország Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1/b. a továbbiakban: „Gorenje”) üzemelteti és bocsátja a felhasználók rendelkezésére.

Kérjük, hogy a Weboldal használatát megelőzően figyelmesen olvassa végig a jelen felhasználási feltételeket (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”), mert a Weboldal használatával Ön ezen Felhasználási Feltételeket ráutaló magatartással elfogadja. A Felhasználási Feltételek szabályozzák a Weboldalhoz való hozzáférés és annak használatának feltételeit, valamint a Weboldal részét képező, illetve azon keresztül elérhető egyes tartalmakra, adatokra vagy információkra (a „Tartalom”), valamint a felhasználó által feltöltött, benyújtott és / vagy a weboldalon publikált egyes tartalmakra, adatokra, anyagokra vagy információkra (a „Felhasználói Tartalmak”), illetve a jelen weboldalon keresztül történő tranzakciókra, egyéni feltételek és kondíciók vonatkozó rendelkezéseket.

A Felhasználási Feltételeket a Gorenje jogosult bármikor, egyoldalúan és előzetes értesítési kötelezettség nélkül módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek a nyilvánosságra hozataluk időpontjától alkalmazandóak.

A Gorenje fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan, értesítési és indokolási kötelezettség nélkül bármikor korlátozza, elutasítsa vagy megszüntesse bármely személy hozzáférési jogát a Weboldalhoz, vagy annak bármely részéhez és jogosult bármikor, előzetes értesítés nélkül a Weboldal megszüntetésére.

Kérjük ne használja a Weboldalt, amennyiben ezen feltételeket nem kívánja elfogadni.

A Weboldalon található valamennyi szerzői jogi alkotás, védjegy és egyéb szellemi alkotás a Gorenje vagy a Gorenje részére felhasználást engedélyező természetes, vagy jogi személy tulajdonát képezi. A Weboldal tartalmának felhasználása kizárólag személyes célra megengedett, üzleti célra tilos. A Weboldal tartalmának és a Weboldalon megjelenő információk módosítása, felhasználásának engedélyezése, átruházása, átdolgozása, vagy feldolgozása a Gorenje előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

A Gorenje nem vállal szavatosságot a Weboldal folyamatos működéséért, elérhetőségéért, biztonságosságáért, hibamentességéért, vagy az azon található adatok és információk hibamentességéért, teljességéért, pontosságáért vagy megbízhatóságáért.

A Gorenje nem vállal felelősséget a Weboldalon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által készített, vagy közzétett tartalmak tekintetében. A Weboldalon található linkeken keresztül elérhető harmadik személyek által üzemeltett honlapok használata a felhasználó saját felelősségére történik.

A Weboldal látogatói által a Weboldalra küldött vagy azon közétett bármely olyan adat vagy információ, amely nem tartozik a Weboldalon található adatvédelmi szabályzat hatálya alá, nem minősül bizalmas információnak és ezek elküldésével vagy közzétételével a Weboldal látogatói hozzájárulnak a Gorenje általi teljeskörű felhasználáshoz.

A Gorenje minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon található információk pontosak és naprakészek legyenek, de fenntartja a termékspecifikációk és egyéb információk tetszőleges időpontban történő megváltoztatásának jogát.

A Gorenje nem vállal felelősséget olyan közvetlen, közvetett, tapadó vagy következményi károk megtérítéséért, amelyek a Weboldal használatából, vagy használhatatlanságából, az ahhoz való hozzáférésből vagy hozzáférhetetlenségéből, a tartalomból vagy Felhasználói Tartalomból, illetve azzal kapcsolatban merülnek fel, kivéve, ha ezt kizárólag a Gorenje szándékos magatartása vagy súlyos gondatlansága idézte elő. A Gorenje, illetve annak vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottai, vagy bármely érdekében eljáró harmadik személy – az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben - minden felelősséget kizár valamennyi olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely a Weboldal használóit vagy bármely harmadik felet a Weboldal használatával kapcsolatban ér, beleértve a fentiekbe az olyan károkat is, amelyeket a Weboldalhoz való hozzáférés, annak használata, az azon való böngészés, letöltés során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a Weboldal használóinak számítógépét, szoftvereit, adatait megfertőzik.

A Weboldal egyes részeihez való hozzáférés, illetve bizonyos funkciók és jellemzők használata regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során felhasználónév, jelszó és e-mail címet megadása szükséges. Azonos felhasználónév és e-mail cím használata nem lehetséges. A regisztráció e-mailben kerül visszaigazolásra, melynek hiányában a regisztrációhoz kötött hozzáférés vagy felhasználás nem lehetséges. A regisztráció során megadott jelszó titokban tartása a felhasználó terhére esik és a felhasználó korlátlan felelősséget vállal valamennyi számlája, felhasználóneve és / vagy jelszava felhasználásával végzett tevékenységért, amely esemény a cselekvésének, mulasztásának vagy hanyagságának eredménye. Amennyiben tudomására jut bármely gyanús vagy felhatalmazás nélküli esemény a számlájával, felhasználónevével és / vagy jelszavával kapcsolatban a felhasználó köteles e-mail formájában azonnal kapcsolatba lépni a Gorenjével a Weboldalon megadott e-mail cím(ek)en.

A felhasználók bármely Felhasználói Tartalom Weboldalra történő feltöltésével kijelentik és szavatolják, hogy az adott Felhasználói Tartalom nem tartalmaz jogellenes, vagy más módon közlésre alkalmatlan elemet nem kizárólagosan ideértve bármely olyan elemet, amely (1) rágalmazó vagy sértő lehet más természetes vagy jogi személyre nézve, 2) kárt okozhat valamely személynek, illetve zaklat bármely személyt vagy szervezetet, (3) bárki jogát sértheti (beleértve a magántitokhoz való jogot és a nyilvánosság jogát), (4) pornográf, trágár, gyalázkodó, vulgáris, helytelen vagy fenyegető, 5) kulturálisan, etnikailag vagy más módon megkérdőjelezhető, (6) törvénytelenséget javasol, vagy arra buzdít.

A felhasználó köteles bármely Felhasználói Tartalom feltöltését megelőzően az adott Felhasználói Tartalom tekintetében megvizsgálni és eltávolítani bármely vírust, egyéb fertőző vagy kártékony elemet. A felhasználók számára a Weboldalon nem engedélyezett lánclevelek, piramis játékok, felmérések más harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétele.

A felhasználó szavatolja, hogy a Weboldalra feltöltött Felhasználói Tartalom más tulajdonjogát, nem kizárólagosan ideértve szerzői jogot, védjegyjogosultságot, szabadalmat vagy bármely egyéb titoktartási kötelezettséget nem sért. A Felhasználó szavatolja továbbá, hogy bármely általa a Weboldalra feltöltött Felhasználói Tartalom nem esik semmilyen szellemi alkotáshoz fűződő jog hatálya alá és más harmadik személyek által ellenszolgáltatás, illetve az eredetre való utalás nélkül felhasználható.

Kizárólag a felhasználót terheli a felelősség a saját Felhasználói Tartalmáért, annak elhelyezésének, bemutatásának és / vagy publikálásának következményeiért. Gorenje jogosult, de nem köteles, megvizsgálni és ellenőrizni annak feltöltését megelőzően és/vagy azt követően a Felhasználói Tartalmat. A Gorenje és kapcsolt vállalkozásai, megrendelői, illetve beszállítói nem vállalnak felelősséget a Weboldalon harmadik személyek által nyilvánosságra hozott Felhasználó Tartalom pontosságáért, teljességért.

A Gorenje fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés, illetve hozzájárulás és indokolási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztasson és / vagy töröljön bármely Felhasználói Tartalmat, amely megkérdőjelezhető, helytelen vagy más módon sérti a Felhasználási Feltételeket.

A jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válása nem eredményezi a Felhasználási Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek az érvénytelenségét vagy végrehajthatatlanságát. A Gorenje az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezések helyett jogosult olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéseket meghatározni, amelyek legközelebb állnak az eredeti rendelkezés szándékához.

A Weboldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog irányadó.

A termékekről szóló fogyasztói vélemények tisztességes bemutatása érdekében a Vállalat. az [Hiteles vásárló] jelzéssel jelöli a terméket ténylegesen megvásároló fogyasztók közzétett véleményét. Annak biztosítása, hogy csak a terméket ténylegesen megvásároló fogyasztók közzétett véleményei legyenek megjelölve [Hiteles vásárló], az [Hiteles vásárló] módon történik.

A Vállalat vállalja, hogy minden fogyasztói véleményt közzé tesz, kivéve azokat, amelyek sértik a civil kommunikáció alapelveit. A fogyasztói véleményeket nem szponzorálja és nem befolyásolja a kereskedővel fennálló szerződéses kapcsolat, és a Vállalat sem használ hamis fogyasztói véleményeket (pl. kedveléseket a közösségi oldalakon), és nem rendel másoktól ilyen műveleteket a termékek reklámozása érdekében.